در انتخاب نوع پارچه موثر است

رویِ سخن همچنان باشاه نعمت اله وامثالِ اوست که ادعاهایِ دروغین دارند ودرعالمِ وهم وخیال می پندارند حقیقت رادریافته وصاحبِ کرامات شده اند.درصورتی که به عقیده یِ حافظ ( حقیقت: معشوق ) نقاب بر رخ دارد و هرکس ادعایی می کند ، تا ببینیم زمانی که پرده ازرخسارمعشوق (حقیقت) افتاد چه کسی راست میگفته چه کسی دروغ،فعلن که هرکس از رویِ تصوراتِ خودش حقیقت را درک میکند. این بیت یادآور داستان ” فیل در تاریکیِ ” مولاناست که هرکس درتاریکی برداشتی متفاوت ازفیل ارایه نمود: “چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند” تاآنکه پرده برافتادوفضاکه روشن شدوآفتابِ حقیقت طلوع کردهمه دریافتندکه چه اشتباهی رامرتکب شده اند. شاعرضمنِ اشاره به داستان حضرت یوسف ، طبیبانِ مدّعی رادرردیفِ برادرانِ حسودِ یوسف جای داده و خودرا همانندِ یعقوب که درآتشِ فراقِ یوسف می سوخت واشگ می ریخت ازمعشوق جدا شده می بیندوبیمِ آن داردکه پیراهنی که (یوسف) معشوق برای او فرستاده تابابوییدنِ آن چشمانش بیناگردد توسط برادرانِ یوسف(طبیبانِ مدعی)ازکین وحسدپاره شودوازاین فیضِ ارزشمندمحروم ماند. آنان که مدّعی هستند با یک نظرو نگاهِ خود ،خاک بی ارزش را مبدّل به کیمیا(ماده ای باارزش واثربخش-طلا) می کنند، آیا ممکن است که عنایتی هم به ما بکنند وباگوشه ی چشمی دردِمارامداواکنند؟

خوشبختانه فروشگاه اینترنتی ویکی دکو توانسته است با فروش پردههایی با بهترین کیفیتها و با قیمتهای مناسب و همچنین جلب رضایت مشتریان، خود را تبدیل به یکی از مهمترین مراکز فروش اینترنتی پرده پذیرایی در تهران کرده است. اگر نیروهای روسی پیشرفت سریعی در اوکراین داشته باشند و کنترل مؤثری بر این کشور به دست آورند، پوتین ممکن است توجه خود را به کشورهایی معطوف کند که به عنوان بخشی از تمایل خود به بازسازی حوزه نفوذی که به طور گسترده با قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق منطبق است، به آنها علاقه دارد. در خرید پرده با هدف مسدود کردن دید ساختمان های دیگر و افزایش حریم خصوصی به دنبال پرده هایی باشید که بافت سنگین تری دارند. سرانجام، دولتهای دموکراتیک در هر دو سوی اقیانوس اطلس، سیاستهای گستردهی اقتصادی، مالی، دیپلماتیک و امنیتی را انتخاب کردهاند که نشاندهنده جسارت در هدف و همبستگی تازهای است. انواع طرح و رنگ های زیبا و چشمنواز، شاد و با روح در محصولاتی که به فروش میرساند نشاندهنده دغدغه بنیانگذاران این سایت در مورد تغییر بنیادی در فضای بیروح خانههای ماست. بهتر است برای انتخاب رنگ پرده از طیف رنگی برابر با رنگ مبلمان استفاده نمایید. پارچه های ضخیم تر با رنگ های تیره تر برای حفظ حریم و آرامش اتاق خواب در نظر گرفته میشود.

انتخاب پرده مناسب تاثیر زیادی در زیبایی هر اتاق دارد. ناتو اصرار دارد که با هرگونه تهاجم نظامی روسیه به یکی از کشورهای عضو مبارزه خواهد کرد. برای دریافت اطلاعات معتبر تر و مرتبط با سوال مورد نظر خود، بهتر است با پزشکان زنان و زایمان ارتباط بگیرید. آنچه پس از این درگیری رخ می دهد به همان اندازه که چگونه، کی و کجا پایان می یابد، یک علامت سوال بزرگ است. پرده ها در انواع و مدل های مختلفی از نظر اندازه ، طرح ، رنگ و جنس پارچه می باشند. این دو نوع پرده کاملا متفاوت به نظر می رسد. استفاده از پرده حریر دو رنگ نیز می تواند نمای زیبایی ایجاد کند. درمصرعِ اول این معنا نیزنهفته است که سرچشمه یِ فتنه دردرونِ پرده ایست که معشوق درآنجاست.فتنه ازسویِ خودِ معشوق است،او فتنه می انگیزد تاازعاشقان آزمون گیرد وعاشقانِ خویش راتحریک کند.فتنه ی معشوق وتلاش عاشق شرایطی رارقم می زندودرپیِ آن رودخانه یِ خیال انگیزِعشق جاری میگردد وتشنگانِ راهِ حق ازخنکایِ گوارا و زلالش سیراب شوند.امابسیاری ازعاشقان درطمعِ خام گرفتارمی شوند وادعاهایِ عجیب وغریب همانند شاه نعمت اله مطرح می نمایند.حافظ می گوید اگرروزی معشوق ازرخ نقاب بردارد این مدعیان چه هاخواهندکرد. حال که معشوق دردرونِ پرده قراردارد(برگشت به بیت دوم که می فرماید: معشوق نقاب بررخ دارد) اینچنین فتنه ها ازسویِ مدّعیان (ماخاک راکیمیا می کنیم وچنان می کنیم!)صورت می پذیرد.درلباسِ تقوا وپرهیزگاری باادعاهایِ دروغین ِخودمردم رافریب می دهندو (خودراصاحب کرامت معرفی می نمایند درحالی که فاسدوپلیدند) درحیرتم که آن روزی که پرده ازرخسارِ معشوق برافتد این مدعیان چه ادعاهایی که نخواهند کرد.

اگر سنگ نیز با این همه سختی، ازاین حدیث(همان سخنانی که در بیت های قبلی مطرح شد؛حکایت عشق ودلدادگیِ حقیقی نه ادعاهای دروغین-بویژه حدیثِ فتنه انگیزی ازسویِ معشوق که آتش برخرمنِ جانِ عاشق می زند)ناله سر دهد تعجّب مکن چرا که صاحبدلان وصاحبان معرفت وکرامت، قصه ی عشق رابسیار نیکو و اثربخش بیان می کنند .الحق که حافظِ نیک گفتار ونیک رفتار وصاحبِ کرامت نیز این حکایاتِ دلداگی راچه نیکو وخوش ادامی کند. فتنه انگیزی درهمین دنیانیزازسوی ِمعشوقین متداول وقابلِ مشاهده وتجربه هست.فتنه به معنایِ شورو غوغا به پاکردن است وانجامِ این عمل ازسویِ معشوق باعث بالا رفتن مرتبه و مقام عاشق میشود ، چراکه اگر در مقابل نیازِعاشق، فتنه و نازازسوی معشوق نباشد ، عاشق برای رسیدن وسبقت گرفتن ازدیگران انگیزه ای برای تلاش بیشترنخواهدداشت . اتصال گیره های پرده به تسمه باعث وصل شدن پرده ها به این سیستم می شود. دلیل این موضوع عواملی همچون خطر آتش سوزی بر اثر وزش باد و افتادن پرده بلند روی اجاق و همین طور کثیف شدن قسمت پایینی آن است. هرچه می توانی بکوش تامیزان شناخت و درک وفهمِ خویش رابیشترکن (قیمتِ پیشنهادیِ خودرابالاببر) تااحتمال برنده شدنت درحراجی ومزایده یِ عشق افزایش یابد.دراین معامله ومزایده کسی برنده شناخته خواهدشدکه شناخت ومعرفتِ اوبالاترازسایرین باشد.میزان شناخت بایدتاآنقدرباشدکه درسطحِ آشناها قرارگیری.دراین معامله آشناها برنده هستند.آگاهی وفهم ومعرفت است که هرکسی رابه مقام والایِ “آشنایی”ارتقاء می بخشد.پیوستگیِ موضوع ازاول تاآخرادامه داشته و سخن درراستایِ ادعاهایِ دروغین است.

دیدگاهتان را بنویسید